Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2023

Kαθορισμός χώρων μεταβίβασης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού-παραλίας για ξαπλώστρες και ομπρέλες

  • Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018 21:40
  • 1'

Κατά πλειοψηφία και με την υπ’ αρίθμ. Απόφαση 16/2018 της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι χώροι μεταβίβασης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για ξαπλώστρες και ομπρέλες.

Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε:
α. Αποδέχεται την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636/Β/2017) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών».
β. Εγκρίνει την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από το Δήμο Ύδρας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636/Β/2017).
γ. Καθορίζει τους προς παραχώρηση χώρους για τοποθέτηση για (ξαπλώστρες και ομπρέλες) όπως παρακάτω:

AIGIALOS1

AIGIALOS2

Οι ανωτέρω χώροι για τους έχοντες το δικαίωμα της αίτησης παραχώρησης των ανωτέρω κοινοχρήστων χώρων άνευ δημοπρασίας (όμοροι), μπορούν να ασκούν αυτό το δικαίωμα κατά προτίμηση έναντι οποιουδήποτε άλλου στο έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο. Έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που προκύπτει από την προβολή του μήκους της πρόσοψης της επιχείρησης επί της ακτογραμμής.
δ. Ορίζει ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να εκμισθώνει περισσότερο από έναν (1) από τους ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους.
ε. Εγκρίνει τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν ενδιαφέρονται οι όμοροι ιδιοκτήτες.
στ. Εξουσιοδοτεί την Οικονομική Επιτροπή για την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού.

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Μαρκαντώνη Παναγιώτη και Λούλου Λουκίας, οι οποίοι δήλωσαν ότι εγκρίνουν την παραχώρηση των ανωτέρω χώρων, χωρίς τον πίνακα τιμών.

Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σωτηρόπουλος Αναστάσιος δήλωσε ότι δεν ψηφίζει το ανωτέρω σκέλος της απόφασης, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κόκκος Ιωάννης δήλωσε ότι διαφωνεί ως προς τις αναγραφόμενες τιμές.