Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Δήμος Ύδρας: Προκήρυξη για προμήθεια απορριμματοφόρου βιοαποβλήτων με σύστημα συμπίεσης

  • Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020 16:04
  • 1'

Περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 4κμ. 

Ο Δήμος Ύδρας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο κάτω των ορίων Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ (€), βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου βιοαποβλήτων με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 4κμ για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ύδρας».

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/10/2020 και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί (αποσφράγιση τεχνικών προσφορών-δικαιολογητικών) με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 23/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ.

Περισσότερα εδώ