Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσληψη δύο ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ύδρας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ύδρας, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης 8 μηνων, αριθμού ατόμων συνολικά 2, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ανά κωδικό θέσης)

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ για 8 μήνες 1 άτομο και TΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ για 8 μήνες 1 άτομο

Περισσότερα εδώ

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 28/6/21