Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Διευθυντή Επαγγελματικού Λυκείου Ναυτικής Κατεύθυνσης

  • Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018 22:48
  • 4'

Η "ΤΣΑΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ"  ιδρύει ιδιωτικό ΕΠΑΛ, Ναυτικού τομέα, στην πόλη της Χίου και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια, όπως αυτά περιγράφονται ακολούθως να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την θέση Διευθυντού στο νέο Μη Κερδοσκοπικό Επαγγελματικό Λύκειο Ναυτικής Κατεύθυνσης υπό τον διακριτικό τίτλο "Τσάκος Ναυτικά Εκπαιδευτήρια-Tsakos Educational Nautical School (T.E.N.S.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Τσάκος Ναυτική Παιδεία» η οποία ιδρύει ιδιωτικό ΕΠΑΛ, Ναυτικού τομέα, στην πόλη της Χίου

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/ 1985 (167/ τ. Α΄/ 1985 ) « Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 3848/2010 (71/ τ. Α΄/ 2010), όπως αντικαταστάθηκαν με την περ. δ της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 4473/2017 (78/ τ. Α΄/ 2017) 3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ Ν.3848/2010 (71/ τ. Α΄/ 2010), τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του κεφ. Γ΄ του Ν. 4327/ 2015 ( 50/ τ. Α΄/ 2015) και με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4473/2017 (78/ τ. Α΄/ 2017) 4. Τις διατάξεις του Ν. 4473/ 2017 (78/τ. Α΄/ 2017)και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή του Επαγγελματικού Λυκείου Ναυτικού Τομέα, να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 16-04-2018 συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών προσόντων δικαιολογητικά.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι κλάδων ΠΕ1 έως ΠΕ2Ο και να διαθέτουν πτυχίο παιδαγωγικής επάρκειας για τις ειδικότητες που απαιτείται. Απαραίτητη η πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.και η προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικός Γενικού ή Επαγγελματικού Δημόσιου ή Ιδιωτικού Λυκείου τουλάχιστον 8 ετών θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση, η προϋπηρεσία σε ΕΠΑΛ Ναυτικού τομέα, η γνώση χρήσης H/Y, η εντοπιότητα και οι συστατικές επιστολές.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 9ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις.

ΕΓΓΡΑΦΑ

1. Βιογραφικό σημείωμα µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης 3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών) 4. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος 5. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και στη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση 6. Παραστατικά (αντίγραφα , βεβαιώσεις ) προσόντων των υποψηφίων που δε μοριοδοτούνται και που κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη και θα συντείνουν ουσιωδώς στη βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας και σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής δράσης και συμμετοχή στα κοινά καθώς και επίσημες διακρίσεις. 7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται: α) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) β) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία: 1. Μετά το πέρας μίας εβδομάδος από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, θα πραγµατοποιηθεί προεπιλογή των αιτήσεων. 2. Μετά τη διαδικασία προεπιλογής θα ακολουθήσουν, κατόπιν προσκλήσεως, οι συνεντεύξεις των υποψηφίων.

3. Μετά την διαδικασία επιλογής θα ανακοινωθεί το όνοµα του/ης επιτυχόντος/ούσας.

Η αποστολή βιογραφικών μαζί µε την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση management@mariatsakosfoundation.gr µε την ένδειξη «Για τη θέση Διευθυντή στο Επαγγελματικό Λύκειο Ναυτικού Τομέα». Μετά την διαδικασία επιλογής, αφού ανακοινωθεί το όνοµα του/ης επιτυχόντος/ούσας, θα πρέπει ο/η επιτυχών/ούσα να προσκομήσει όλα τα έγγραφα είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση «Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», Μ. Λιβανού 51, ΤΚ 82100», Χίος Τηλέφωνο πληροφοριών 2271082777

ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΑΛ) ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΧΕΔΙΟ) ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ12.01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ12.02 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΕ12.04 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΕΙ ΠΕ12.05 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΕΙ (ΚΑΙ ΟΠΟΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ12) ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ17.01 ΠΟΛΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΠΕ17.02 ΚΑΙ ΠΕ17.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ ΠΕ17.03 ΚΑΙ ΠΕ17.07 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ ΠΕ17.04 ΚΑΙ ΠΕ7.08 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΠΕ18.23 ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Ε.Ν. ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕ18.31 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν.