Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024

Προστίθεται το ΑΦΜ στα Δημοτολόγια του Μητρώου Πολιτών

  • Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024 11:15
  • 1'

Σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. 15764 της Υπουργού Εσωτερικών Νίκης Κεραμέως καθιερώνεται προσθήκη πεδίου Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στο υποσύστημα δημοτολογίου του Μητρώου Πολιτών.

Το πεδίο «ΑΦΜ» στην ενότητα «Πρόσθετα Προσωπικά Στοιχεία» του δημότη συμπληρώνεται από τον υπάλληλο δημοτολογίου κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής και η κίνηση καταγράφεται στο ιστορικό της εγγραφής. Κατά την εισαγωγή γίνεται έλεγχος εγκυρότητας της νέας τιμής και ενημερώνεται ο χρήστης σε περίπτωση λάθους. Σε περίπτωση που η εισαγωγή εγγραφής γίνεται με χρήση εκκρεμότητας από το Ληξιαρχείο, δύναται να μεταφερθεί στη δημοτολογική καρτέλα ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί σε ληξιαρχική πράξη.

Μεταβολή εγγραφής δημοτολογίου

Το πεδίο «ΑΦΜ» στην ενότητα «Πρόσθετα Προσωπικά Στοιχεία» του δημότη ενημερώνεται από τον υπάλληλο δημοτολογίου με κατάλληλη κίνηση μεταβολής. Η κίνηση καταγράφεται στο ιστορικό της εγγραφής. Κατά την ενημέρωση γίνεται έλεγχος εγκυρότητας της νέας τιμής και ενημερώνεται ο χρήστης σε περίπτωση λάθους. Σε περίπτωση που η μεταβολή γίνεται με χρήση εκκρεμότητας, δύναται να μεταφερθεί στη δημοτολογική καρτέλα ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί σε ληξιαρχική πράξη ή στο δημοτολόγιο της κανονικής εγγραφής, κατόπιν αντίστοιχης κίνησης μεταβολής που καταγράφεται στο ιστορικό. Πιστοποιητικά δημοτολογίου

Στα πιστοποιητικά δημοτολογίου, τα οποία εκδίδονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών», εμφανίζεται ο ΑΦΜ, εφ’ όσον υφίσταται στη δημοτολογική εγγραφή.