Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023

Προσλήψεις 2 ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών ύδρευσης-αποχέτευσης και 5 ατόμων για την υπηρεσία καθαριότητας

  • Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 15:54
  • 1'

Προσλήψεις για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ανακοινώνει ο Δήμος Ύδρας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για 2 άτομα για την υπηρεσία ύδρευσης-αποχέτευσης και 5 άτομα για την υπηρεσία καθαριότητας με 8μηνη σύμβαση.

Αναλυτικότερα:

  • Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ύδρας , που εδρεύει στην Ύδρα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δήμος Ύδρας, (Για την υπηρεσία Ύδρευσης - Αποχέτευσης), ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 2 ATOMA, 8 ΜΗΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 2527/1997

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ύδρας (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ύδρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη στις εφημερίδες.

  • Επίσης την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ύδρας, που εδρεύει στην Ύδρα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.
    ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
    Δήμος Ύδρας, (Για την υπηρεσία καθαριότητας), ΥΕ Εργάτες (συνοδοί απορριμματοφόρων), ΑΤΟΜΑ 5, Οκτώ (8) μήνες

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 2527/1997
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ύδρας(άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ύδρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη στις εφημερίδες.