Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Την προσωρινή στερέωση-αντιστήριξη της μάνδρας του τοίχου Μπέη διακηρύσσει ο Δήμος Ύδρας με συνοπτικό διαγωνισμό

Μετά την κατάρρευση τμήματος μαντρότοιχου του οικοπέδου του αρχοντικού Γ. Βούλγαρη (Μπέη), που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου 2019 και την εν γένει κακή κατάσταση της μάντρας, ο ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ‘‘ΜΠΕΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ’’» Εκτιμώμενης αξίας 56.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στην βόρεια πλευρά του οικοπέδου «Μπέη Βούλγαρη» μεγάλο τμήμα του λιθόκτιστου μαντρότοιχου που το περιβάλλει, έχει καταρρεύσει  ή παρουσιάζει έντονα φαινόμενα αποσάθρωσης. Ο μαντρότοιχος λειτουργεί και ως τοίχος αντιστήριξης για την συγκράτηση των εδαφών λόγω του έντονου ανάγλυφου. Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που πραγματοποιήθηκαν τους χειμερινούς μήνες στην Νήσο Ύδρα υπήρχε έντονη φόρτιση των γαιών με αποτέλεσμα η λιθόκτιστη μάνδρα να παρουσιάζει έντονα φαινόμενα αστοχίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι τμήμα της μάνδρας να έχει καταρρεύσει ή να βρίσκεται υπό κατάρρευση. Στο οικόπεδο υπάρχει πλήθος από λίθους χώματα και μπάζα ενώ υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εισερχομένων από την οδό Γ. Σαχίνη και από τις όμορες ιδιοκτησίες. Τέλος παρατηρείται η άμεση αντιστήριξη της ιστορικής πύλης εισόδου του οικοπέδου «Μπέη Βούλγαρη» λόγω του ιδίου φαινομένου.

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν αφορούν:

Προστατευτική περίφραξη του οικοπέδου και σήμανση για την προστασία των κατοίκων και των τουριστών. 

Απομάκρυνση όλων των φερτών χωμάτων μπαζών, λίθων κ.τ.λ. από το οικόπεδο.

Αντιστήριξη – πλαγιοστήριξη της μάνδρας με μεταλλικές αντηρίδες και τοποθέτηση πετασμάτων ασφαλείας.

Απομάκρυνση των ετοιμόρροπων λίθων από τον μαντρότοιχο και διαλογή των χρήσιμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως.

Εκσκαφή – αποχωμάτωση κατά μήκους του μαντρότοιχου μήκους 50m πλάτους έως 2m και βάθους 1m ώστε να μειωθεί η φόρτιση των γαιών που δημιουργούν το φαινόμενο.

Υδραυλικές εργασίες που περιλαμβάνουν την δημιουργία αυλάκων απορροής των όμβριων υδάτων καθώς και την δημιουργία στομίων εκτόνωσης των υδάτων στην μάνδρα.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων λόγω του δύσβατου της περιοχής. Επίσης η μεταφορά υλικών και σκαπτικών προϊόντων θα γίνει αποκλειστικά με ζώα. Οι λίθοι που θα προκύψουν ύστερα από την διαλογή θα παραμείνουν στο οικόπεδο σε ενδεδειγμένη θέση για μελλοντική αξιοποίηση. Γενικά, οι εργασίες που προβλέπονται θα είναι σύμφωνες με την τυπολογία της ευρύτερης περιοχής και σεβασμού του ευρύτερου περιβάλλοντος. Τέλος, οι εργασίες που προτείνονται θα υλοποιηθούν έπειτα των εγκρίσεων των αρμόδιων υπηρεσιών που απαιτούνται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μελέτης (αρχαιολογία, κλπ).

Πληροφορίες εδώ

Σχετικά Άρθρα