Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020

Σε σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Σπετσών προέβη ο Δήμος Ύδρας

  • Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2019 19:23
  • 1'

Σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Σπετσών για τη διοικητική υποστήριξη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ύδρας.

Η σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας έγινε καθώς στον Δήμο Ύδρας υπάρχει ανάγκη διοικητικής υποστήριξης, επειδή δεν υφίσταται το απαραίτητο προσωπικό για την άσκηση κάποιων αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Υπηρεσίας του.

Η διαδημοτική συνεργασία έγινε στο πλαίσιο που ο νόμος ορίζει ότι δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή την υποστήριξη της άσκησής της.
Ο Δήμος Σπετσών δύναται να παρέχει διοικητική υποστήριξη. Συμφωνείται δε, ότι το προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί για την εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής θα διατεθεί από το Δήμο Σπετσών.
Η σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει στις 30/9/2020.  Οι λειτουργικές δαπάνες του συμβαλλομένου Δήμου Σπετσών ανέρχονται στο ποσό των 12.500,00€ ευρώ για την ταμειακή - διοικητική υποστήριξη και θα βαρύνουν τον Κ.Α 10.6161.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας.
Παράταση της διάρκειας της παρούσας ή πρόωρη λύση αυτής πραγματοποιείται, μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.
Ο Δήμος Ύδρας επιβαρύνεται με δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής, διατροφής, υπερωριών υπαλλήλων που θα απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων, που δεν μπορούν να προσδιοριστούν με την παρούσα σύμβαση.

Ο Δήμαρχος Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης δήλωσε σχετικά: "Οφείλω ένα ουσιαστικό δημόσιο Ευχαριστώ στον Συνάδελφο και Φίλο Δήμαρχο Σπετσών Παναγιώτη Λυράκη για την αμέριστη συμπαράσταση που έδειξε στο αίτημα του Δήμου μας για την υπογραφή διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο του με σκοπό την διοικητική υποστήριξη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου μας. Ευχαριστώ επίσης τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών για την συμπαράσταση και την κατανόηση του προβλήματος μας. Εύχομαι αυτή η διαδημοτική συνεργασία να αποτελέσει την αρχή για την από κοινού προβολή της ένδοξης Ιστορίας των Νησιών μας. Μιας Ιστορίας που διδάσκει την αλληλοβοήθεια και την συμπαράσταση του ενός νησιού στο άλλο."