Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Πρόσληψη εργατικού προσωπικού (ΥΕ Εργατών) με σύμβαση για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών

  • Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2023 18:04
  • 1'

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ προκηρύσσει:

Την πρόσληψη εργατικού προσωπικού (ΥΕ Εργατών) 6 ατόμων στην Ύδρα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 5 «Αρχαιολογικές Σελίδα 5 από 21 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» έρευνες και εργασίες» στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ύδρας» με κωδικό ΟΠΣ 5062339.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση από σήμερα έως 06/11/2023 και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kgeorgariou@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αλκιβιάδου 233, Πειραιάς 18536, υπόψιν Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 210.4590761 - 4590759), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης.

Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, έως την 01-03-2025 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Δείτε την προκήρυξη εδώ