Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 5092 για τις παραλίες και τους όρους αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας

  • Πέμπτη, 07 Μαρτίου 2024 19:22
  • 3'

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 5092 «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις».

Στο νόμο υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για χρήση των παραλιών από τους λουόμενους αλλά και τη χρήση χώρου για τους περαστικούς.

Μεταξύ άλλων διαβάσαμε:


Άρθρο 7

Καθορισμός φορέα που παραχωρεί την απλή χρήση

1. Αρμόδιοι φορείς για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας είναι το Δημόσιο και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 6.

2. Στην κατάρτιση της σύμβασης παραχώρησης το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από την Κτηματική Υπηρεσία.

3. Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί του ανταλλάγματος του Δημοσίου από την παραχώρηση απλής χρήσης αποδίδεται στον οικείο δήμο. Οι συμψηφισμοί των περ. β) και θ) της παρ. 3 του άρθρου 8 μειώνουν ισόποσα το αντάλλαγμα που αποδίδεται στον οικείο δήμο.


Άρθρο 8

Γενικοί όροι και περιορισμοί στην παραχώρηση απλής χρήσης

1. Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας γίνεται με σύμβαση που καταρτίζεται ανάμεσα στο αρμόδιο όργανο και τον παραχωρησιούχο. Η σύμβαση δεν μπορεί να έχει χρονική διάρκεια μικρότερη του ενός (1) έτους και μεγαλύτερη των τριών (3) ετών. Οι συμβάσεις παραχώρησης είναι προσωποπαγείς, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα.

2. Στις περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, ο παραχωρησιούχος διασφαλίζει την ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση του κοινού στον αιγιαλό και την παραλία, τη διατήρηση του παραχωρούμενου χώρου καθαρού και σε καλή κατάσταση, την ύπαρξη και συντήρηση εγκαταστάσεων χρήσιμων για τους λουόμενους και την ενημέρωση του κοινού για την οριοθέτηση της παραχώρησης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

3. Ο παραχωρησιούχος έχει τουλάχιστον τις παρακάτω ειδικότερες υποχρεώσεις:

α) Διασφαλίζει την ελεύθερη, απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση του κοινού στον αιγιαλό και την παραλία.

β) Διασφαλίζει τη χρήση του αιγιαλού και της παραλίας για άτομα με αναπηρία στους αιγιαλούς και τις παραλίες που προβλέπεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 9, εγκαθιστώντας ειδικές πλατφόρμες για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, αν αυτές δεν έχουν εγκατασταθεί με μέριμνα του οικείου δήμου. Στην περίπτωση αυτή, ο παραχωρησιούχος συμψηφίζει τις δαπάνες για εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή των πλατφορμών, με το αντάλλαγμα της παραχώρησης.

γ) Περιορίζει την ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής και λοιπών κινητών στοιχείων σε ποσοστό του εμβαδού της παραχωρούμενης έκτασης που δεν υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό (60%) ή το τριάντα τοις εκατό (30%), αν πρόκειται για προστατευόμενο αιγιαλό και παραλία της παρ. 1 του άρθρου 4, ώστε να διασφαλίζονται η διέλευση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων.

δ) Διατηρεί καθημερινά καθαρό το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας.

ε) Αναρτά σε εμφανές σημείο στον αιγιαλό ή την παραλία πινακίδα, η οποία επιτρέπει στο κοινό να έχει πρόσβαση, με ηλεκτρονικό τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 16, περί συστήματος ηλεκτρονικών καταγγελιών, στα προσδιοριστικά στοιχεία της παραχώρησης, όπως τις συντεταγμένες, τον αριθμό της απόφασης παραχώρησης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κοινού και του παραχωρησιούχου και το διάγραμμα της παραχώρησης.

στ) Τοποθετεί κινητά στοιχεία για την εξυπηρέτηση του κοινού.

ζ) Φροντίζει για τη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος του παραχωρούμενου χώρου, όπως με τη διατήρηση της μορφολογίας της ακτής και της ακτογραμμής.


Άρθρο 14

Υποχρεώσεις δήμων

Οι δήμοι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις ως προς τους αιγιαλούς και τις παραλίες της χωρικής αρμοδιότητάς τους:

α) μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητάς τους. Αν ο παραχωρησιούχος δεν τηρεί την υποχρέωση για καθαριότητα του παραχωρηθέντος χώρου της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 8, περί υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου, ο οικείος δήμος καθαρίζει τον παραχωρούμενο χώρο και καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες στον παραχωρησιούχο,

β) αναρτούν, ύστερα από συνεργασία με την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, σε εμφανές σημείο κάθε διακριτού τμήματος αιγιαλού ή παραλίας, πινακίδα με το σχέδιο του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, επί του οποίου επισημαίνονται όλες οι παραχωρήσεις επ’ αυτού 

γ) αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τα στοιχεία της περ. β) για κάθε παραχώρηση εντός των γεωγραφικών τους ορίων,

δ) τηρούν τις υποχρεώσεις του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020 (Α΄ 166) για την έγκαιρη πρόσληψη ναυαγοσωστών, πριν από την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, τη διάθεση του κατάλληλου εξοπλισμού, την τοποθέτηση κατάλληλων παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών και γενικώς για τη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας των λουομένων, των εργαζομένων και όσων γενικά κινούνται στους χώρους αυτούς,

ε) εγκαθιστούν τις ειδικές πλατφόρμες πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στα σημεία που προβλέπει η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 9, περί καθορισμού αιγιαλών και παραλιών που μπορούν να παραχωρηθούν για απλή χρήση, κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας,

στ) ενημερώνουν άμεσα τις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές και Κτηματικές Υπηρεσίες, μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους, σε περίπτωση διαπίστωσης καταπατήσεων ή αυθαίρετων επεμβάσεων επί των κοινόχρηστων χώρων, προκειμένου να ληφθούν μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

ζ) ασκούν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 17, περί ελέγχων, και συμμετέχουν στις ομάδες κοινού ελέγχου,

η) απομακρύνουν τα κινητά στοιχεία από χώρους αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλού και παραλίας εντός της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 18 και τα φυλάσσουν σε δικούς τους χώρους.

Διαβάστε αναλυτικά το νόμο εδώ