Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

Ορισμός Αντιδημάρχων Ύδρας

  • Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013 10:50
  • 1'

Οι Αντιδήμαρχοι αναλαμβάνουν καθήκοντα για το χρονικό διάστημα από 4 Ιανουαρίου 2013 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2014 και είναι οι:

 

Η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας κα Λούλου Λουκία, στην οποία και μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες χωρίς αντιμισθία:

1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και τις άδειες
του προσωπικού.
2. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού του Δήμου.
3. Είναι αρμόδια για την τέλεση πολιτικών γάμων.
4. Είναι υπεύθυνη για θέματα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
5. Αναπληρώνει το Δήμαρχο και εκπροσωπεί το Δήμο στις διάφορες
θρησκευτικές τελετές και εορτές, κοινωνικές εκδηλώσεις συλλόγων,
σωματείων, σχολείων,κ.λ.π. ενημερώνοντας προς τούτο τον κ. Δήμαρχο.
6. Έχει την ευθύνη για την πορεία των αιτημάτων χορήγησης αδειών
λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λειτουργίας
μουσικών οργάνων καθώς και την παρακολούθηση των παραβάσεων για τη
σφράγιση αυτών από τις αστυνομικές αρχές.
7. Είναι αρμόδια για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
βάσει της παρ. 4 του αρ, 59 του Ν. 3852/2010 και για τα θέματα που
αναφέρονται στο άρθρο 71 του Ν. 3852/2010 (δημοτικό κατάστημα, βιβλία,
αρχεία του Δήμου και ιστοσελίδα).
8. Την ευθύνη για την σωστή λειτουργία του ΚΕΠ.

 


 

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Σωτηρόπουλος Αναστάσιος με
αντιμισθία , στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες: 

1. Εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας και του περιβάλλοντος ενώ θα είναι
αποδέκτης όλων των αιτημάτων των πολιτών που αφορούν τους ανωτέρω
τομείς.
2. Να έχει την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος,
πρασίνου.
3. Την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται τόσο από το Δήμο όσο και από άλλους φορείς ή ιδιώτες.
4. Την ευθύνη για το φωτισμό κοινόχρηστων χώρων.
5. Την ευθύνη για την παροχή, επανασύνδεση, αντικατάσταση και διακοπή των
υδρομετρητών καθώς επίσης και θεμάτων που αφορούν τις μετρήσεις
κατανάλωσης. Επίσης θα είναι αποδέκτης όλων των αιτημάτων των
δημοτών που αφορούν σε θέματα ύδρευσης.
6. Την ευθύνη για την αποχέτευση του νησιού, έργα, μελέτες, σύνδεση οικιών
με κεντρικό σύστημα αποχέτευσης και εξέταση αιτημάτων των δημοτών.
7. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου
ενώ τηρεί φάκελο, με ειδικές καρτέλες, για κάθε επισκευή αυτοκινήτου και
οχήματος, ασφάλειες κ.λ.π.
8. Την ευθύνη για την κίνηση των οχημάτων εκτός ωραρίου για κάλυψη
εκτάκτων αναγκών (περιστατικά υγείας, πυρκαγιές κ.λ.π.).
9. Την ευθύνη για θέματα Πολεοδομίας όταν εκχωρηθούν στο Δήμο Ύδρας.
10. Την ευθύνη για την τήρηση του Κανονισμού καθαριότητας.
11. Την ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα.