Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Πως θα γίνει η εκλογή μελών των προεδρείων στα νέα δημοτικά συμβούλια

  • Σάββατο, 31 Αυγούστου 2019 17:36
  • 5'

Ο χρόνος και ο τρόπος εκλογής των μελών των προεδρείων των νέων δημοτικών συμβουλίων καθώς και άλλα σχετικά διαδικαστικά ζητήματα διευκρινίζονται με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 4 περ. δ’ και 64 παρ. 1 του ν. 3852/20105 , η διαδικασία εκλογής των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για τη δημοτική περίοδο 2019 – 2023 θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 ή 8 Σεπτεμβρίου 2019 (έναρξη της δημοτικής περιόδου – πρώτη θητεία) και την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 (τρίτο έτος δημοτικής περιόδου – δεύτερη θητεία).

Την πρόσκληση για τη σύγκληση του νέου δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή των μελών του προεδρείου του απευθύνει ο σύμβουλος του συνδυασμού του εκλεγέντος δημάρχου, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, τρεις τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Αυτό σημαίνει ότι η επίδοση ή η κοινοποίηση πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο την Τετάρτη 28 Αυγούστου ή την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019, αναλόγως του αν η εκλογή του προεδρείου ορίζεται για την Κυριακή 1 ή 8 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα . Σε περίπτωση που ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού δεν εκδώσει πρόσκληση και το δημοτικό συμβούλιο δεν συγκληθεί , το τελευταίο συνέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς πρόσκληση, την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019, στις 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου .

Στην ειδική συνεδρίαση εκλογής του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου προεδρεύει ο δημοτικός σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει καθήκοντα ειδικού γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της εκλογής, σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου. Αν ο σύμβουλος του συνδυασμού του δημάρχου που πλειοψήφησε απουσιάζει, τον αντικαθιστά ο επόμενος κατά σειρά επιτυχίας σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, όπως προκύπτει από τη σχετική πράξη επικύρωσης της εκλογής, όπως αυτή εκδόθηκε από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο. Ο ειδικός γραμματέας τηρεί πρακτικό αποκλειστικά για την εκλογή των μελών του προεδρείου, καθώς και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, τα οποία εκλέγονται στην ίδια ειδική συνεδρίαση, μετά την ολοκλήρωση της εκλογής του συνόλου των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για τη νέα δημοτική περίοδο.

Να σημειωθεί ότι, όπως γίνεται δεκτό στην υπ’ αριθμ. 234/2007 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η ειδική συνεδρίαση του συμβουλίου για την ανάδειξη των μελών του προεδρείου δεν έχει υποχρεωτικά δημόσιο χαρακτήρα, «χωρίς, όμως, τούτο να αποκλείεται, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από το κυρίαρχο όργανο, ήτοι το δημοτικό συμβούλιο».

Αφού διαπιστωθεί η απαρτία της ειδικής συνεδρίασης, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου εκλέγουν χωριστά για κάθε αξίωμα τα μέλη του προεδρείου με μυστική ψηφοφορία.

Η ψηφοφορία διενεργείται με ψηφοδέλτια στα οποία αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων, ενώ δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα όσοι δημοτικοί σύμβουλοι το επιθυμούν, χωρίς την ανάγκη τήρησης ποσόστωσης από τα δύο φύλα.

Η εκλογή του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνει χώρα στην ίδια συνεδρίαση, αλλά σε δύο διακριτές μεταξύ τους φάσεις.

Στην πρώτη φάση της διαδικασίας εκλογής, ο προεδρεύων σύμβουλος καλεί τους δημοτικούς συμβούλους που ανήκουν στην παράταξη που εξέλεξε δήμαρχο να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης.

Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της παράταξης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

Στη συνέχεια, ο προεδρεύων σύμβουλος καλεί τους δημοτικούς συμβούλους που ανήκουν στην παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη, ή πρώτη αλλά δεν εξέλεξε δήμαρχο, να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο για το αξίωμα του αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Η διαδικασία εκλογής είναι ίδια με εκείνη που ακολουθείται για την ανάδειξη του προτεινόμενου προέδρου του συμβουλίου.

Τέλος, καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκουν στην τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο για το αξίωμα του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου, με την ίδια διαδικασία.

Υπογραμμίζεται, στο σημείο αυτό, ότι: σε περίπτωση που υποβάλλεται μία μόνο υποψηφιότητα για κάποιο/α από τα αξιώματα του προεδρείου, η υποψηφιότητα αυτή προάγεται στη β’ φάση της διαδικασίας άνευ ενδοπαραταξιακής ψηφοφορίας.

Yποψήφιοι για τα υπό κάλυψη αξιώματα μπορεί να αναδειχθούν και οι σύμβουλοι που τυχόν απουσιάζουν από τη συνεδρίαση αυτή, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη σχετική βούλησή τους, με σχετικό έγγραφο που κατατίθεται στο πρωτόκολλο του οικείου δήμου.
Oι ενδοπαραταξιακές ψηφοφορίες για την εκλογή των προτεινόμενων μελών του προεδρείου του συμβουλίου λαμβάνουν χώρα υποχρεωτικά, δίχως να είναι επιτρεπτή η εξωτερίκευση προειλημμένων αποφάσεων από τα μέλη των παρατάξεων. Σημειώνεται ότι οι σχετικές διαδικασίες δεν είναι απαραίτητο να λάβουν χώρα κατ’ ανάγκη σε διαφορετικό ή διακριτό χώρο του δημοτικού καταστήματος, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι χωροταξικά εφικτό.
Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε από τις υπό κάλυψη θέσεις μελών του προεδρείου του συμβουλίου δεν υπάρξει υποψηφιότητα προερχόμενη από την αντίστοιχη παράταξη, τότε καλείται το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου, προκειμένου να εκλέξει μεταξύ του συνόλου των δημοτικών συμβούλων τον προτεινόμενο για το αξίωμα για το οποίο δεν κατατέθηκε υποψηφιότητα . Στην περίπτωση αυτή εάν κανείς από τους συμβούλους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων συμβούλων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον προεδρεύοντα σύμβουλο.
Ο προεδρεύων σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την επίσπευση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, καθώς και για την τήρηση της νομιμότητας και της ευταξίας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.
Στη δεύτερη φάση μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής των προτεινόμενων υποψηφίων για καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου του συμβουλίου, το δημοτικό συμβούλιο καλείται από τον προεδρεύοντα να επικυρώσει ως σώμα με ψηφοφορία την εκλογή των υποδειχθέντων υποψηφίων

Όπως είναι φυσικό, στη β’ φάση της διαδικασίας συμμετέχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων, ενώ η επικύρωση της εκλογής των προτεινόμενων λαμβάνει χώρα ακόμα και αν κάποια υποψηφιότητα συγκεντρώσει λιγότερες θετικές από αρνητικές ψήφους.

Οι υποδειχθέντες υποψήφιοι για κάθε αξίωμα εκλέγονται αν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση ή εάν καμία από τις διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπει το άρθρο 64 παρ. 2 του ν. 3852/201030 , κατά τη μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται, δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι (ο αρχικώς υποδειχθείς και ο ή οι προτεινόμενοι) εγγράφονται σε ψηφοδέλτια και οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα να εκδηλώσουν τη βούλησή τους θέτοντας έναν σταυρό προτίμησης. Εάν ο ή οι (κατά το β’ στάδιο) προτεινόμενοι δεν λάβουν τα 2/3 του συνολικού αριθμού των δημοτικών συμβούλων, τότε εκλέγεται ο αρχικώς υποδειχθείς (κατά το α’ στάδιο), ακόμα και εάν οι σταυροί προτίμησης που έλαβε δεν αποτελούν την πλειοψηφία του συμβουλίου. Καθίσταται φανερό, από τα ανωτέρω, ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι δύνανται ακόμα και την ύστατη στιγμή προ της επικύρωσης της εκλογής των υποδειχθέντων μελών, είτε να θέσουν οι ίδιοι την υποψηφιότητά τους, είτε να προταθούν για την πλήρωση

Εάν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω, ή εάν η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν διαπιστώθηκε απαρτία, η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται την Κυριακή 8 ή 15 Σεπτεμβρίου 2019, 10:00 π.μ., αναλόγως του αν η ως πρώτη ημερομηνία για την εκλογή του προεδρείου ορίστηκε η Κυριακή 1 ή 8 Σεπτεμβρίου.

Υπογραμμίζεται ότι η επαναληπτική διαδικασία εκλογής λαμβάνει χώρα μόνο για τα μέλη του προεδρείου των οποίων η εκλογή δεν επιτεύχθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, την πρόσκληση στους συμβούλους για την εκλογή των μελών του προεδρείου που δεν εξελέγησαν απευθύνει ο σύμβουλος του συνδυασμού του δημάρχου, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης του αποτελέσματος της εκλογής, ενώ ο ίδιος προεδρεύει στην εν λόγω συνεδρίαση, ανεξάρτητα από το αν έχει επιτευχθεί η εκλογή του προέδρου του συμβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίαση. Το ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτό διότι δεν έχει λάβει ακόμη χώρα συγκρότηση του προεδρείου ως σώμα, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της επιτυχούς εκλογής όλων των μελών του.

Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση, κατά τα ανωτέρω, δεν επιτευχθεί εκλογή ή αν η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται, κατά πλάσμα δικαίου και ανάλογα με την περίπτωση, οι σύμβουλοι που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης από την αντίστοιχη παράταξη, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε. Επισημαίνεται ότι, αποκλειστικά για τους λοιπούς συνδυασμούς, πλην εκείνου του δημάρχου, ως σύμβουλοι που έλαβαν κατά σειρά τις περισσότερες ψήφους προτίμησης νοούνται οι υποψήφιοι δήμαρχοι των συνδυασμών. Τέλος, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν πλέον σύμβουλοι που να ανήκουν στις ανωτέρω παρατάξεις, οι θέσεις που δεν δύνανται να καλυφθούν αποδίδονται στους συμβούλους της παράταξης του δημάρχου, που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης , όπως αυτοί αναγράφονται στη δικαστική απόφαση επικύρωσης της εκλογής.

localit.gr