Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2020

Ορισμός Αντιδημάρχων Ύδρας. Ποιοι είναι και ποιες αρμοδιότητες έχουν

 • Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2019 11:50
 • 3'
Σε ορισμό αντιδημάρχων προχώρησε ο Δήμαρχος Ύδρας, Γιώργος Κουκουδάκης.
Οι τρεις Αντιδήμαρχοι Ύδρας με θητεία από 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως 2 Σεπτεμβρίου 2021 είναι ο Μανώλης Καραμήτσος, η Μαίρη Κάτσικα και ο Γιάννης Μπελεγρής.
Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος:
karamitsosΟρίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Ύδρας, με θητεία από 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως 2 Σεπτεμβρίου 2021, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Καραμήτσο, μεταβιβάζοντας σε αυτόν τις κάτωθι αρμοδιότητες και εξουσιοδότηση υπογραφής επί των θεμάτων αυτών, ως ακολούθως :
 1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών (Διοικητικών και Οικονομικών ) και τις άδειες προσωπικού.
 2. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού του Δήμου
 3. Είναι αρμόδιος για θέματα πολιτικών γάμων και την προώθηση των γάμων
 4. Αναπληρώνει τον Δήμαρχο και εκπροσωπεί το Δήμο στις διάφορες θρησκευτικές τελετές και εορτές, κοινωνικές εκδηλώσεις συλλόγων, σωματείων, σχολείων κ.λ.π. ενημερώνοντας προς τούτο τον κ.Δήμαρχο.
 5. Έχει την ευθύνη για την πορεία των αιτημάτων χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και την παρακολούθηση των παραβάσεων για τη σφράγιση αυτών από τις αστυνομικές αρχές.
 6. Είναι αρμόδιος για θέματα διαφάνεια και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και βάσει της παρ.4 του άρ.59 του Ν.3852/2010 και για θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 71 του Ν.3852/2010 (δημοτικό κατάστημα, βιβλία, αρχεία του Δήμου και ιστοσελίδα).
 7. Την ευθύνη για την κίνηση των οχημάτων εκτός ωραρίου για κάλυψη εκτάκτων αναγκών (περιστατικά υγείας, πυρκαγιές κλπ.).


mkatsikaΟρίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Ύδρας, με θητεία από 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως 2 Σεπτεμβρίου 2021, την Δημοτική Σύμβουλο κα. Μαρία Κάτσικα μεταβιβάζοντας σε αυτήν τις κάτωθι αρμοδιότητες και εξουσιοδότηση υπογραφής επί των θεμάτων αυτών, ως ακολούθως :

1. Υπεύθυνη για θέματα δημοσίων και διεθνών σχέσεων

2. Υπεύθυνη καταγραφής προβλημάτων καθημερινότητας

3. Υπεύθυνη Κοινωνικών Δομών του Δήμου (Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνικό Παντοπωλείο)

4.Υπεύθυνη για το φωτισμό κοινοχρήστων χώρων

5. Υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου

6. Υπεύθυνη για την επίβλεψη μελετών και έργων περιβάλλοντος- πρασίνου


belegrisΟρίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Ύδρας, με θητεία από 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως 2 Σεπτεμβρίου 2021, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Mπελεγρή Ιωάννη μεταβιβάζοντας σε αυτόν τις κάτωθι αρμοδιότητες και εξουσιοδότηση υπογραφής επί των θεμάτων αυτών, ως ακολούθως:
 1. Εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας και του περιβάλλοντος
 2. Να έχει την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου
 3. Την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται τόσο από το Δήμο όσο και από άλλους φορείς ή ιδιώτες
 4. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία των αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου ενώ τηρεί φάκελο, με ειδικές καρτέλες, για κάθε επισκευή αυτοκινήτου και οχήματος, ασφάλειες κ.λ.π.
 5. Την ευθύνη για θέματα Πολεοδομίας όταν εκχωρηθούν στο Δήμο Ύδρας.
 6. Την ευθύνη για την τήρηση του Κανονισμού Καθαριότητας.
 7. Την ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα
 8. Την ευθύνη για τις εξωτερικές βλάβες του δικτύου ύδρευσης
 9. Την ευθύνη για την παροχή, επανασύνδεση, αντικατάσταση και διακοπή υδρομετρητών.
 10. Την ευθύνη για την επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης.
 11. Την ευθύνη για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές και την ενημέρωση των Οικονομικών Υπηρεσιών

Για τους τρεις αντιδημάρχους ισχύουν τα ακόλουθα:
Β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις μεταβιβασθείσες στον απόντα ή κωλυόμενο Αντιδήμαρχο καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζεται ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Δ. Διευκρινίζεται ότι ο Δήμαρχος Ύδρας έχει ο ίδιος την πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου, και η αρμοδιότητα αυτή ούτε μεταβιβάζεται σε Αντιδήμαρχο ούτε δύναται να ασκηθεί από Αντιδήμαρχο καθώς είναι αμεταβίβαστη. Στον ορισθέντα δια της παρούσης Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται αποκλειστικώς και μόνο οι αρμοδιότητες που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα και η απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων είναι αποκλειστική και όχι ενδεικτική. Ο Δήμαρχος Ύδρας επιφυλάσσεται για την ανάθεση/ μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (εκτός όσων διαλαμβάνονται στην παρούσα) προς τον ορισθέντα Αντιδήμαρχο με νεότερη ειδική του Απόφαση κατά τη διακριτική του ευχέρεια και ανάλογα με την πορεία της διακυβέρνησης του Δήμου και τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αττικής ή σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας και να θυροκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ύδρας.

Καλή θητεία τους ευχόμαστε!