Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

Νέοι αντιδήμαρχοι της Ύδρας και αρμοδιότητες

  • Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021 15:24
  • 2'

Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ύδρας με απόφαση του Δημάρχου Γ. Κουκουδάκη ορίστηκαν οι Γιάννης Μπελεγρής, Αναστάσιος Σωτηρόπουλος και Κατερίνα Μαραγκού.

Ακολουθούν οι αρμοδιότητές τους:

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Ύδρας, με θητεία από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31/12/2023, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Mπελεγρή Ιωάννη μεταβιβάζοντας σε αυτόν συμπληρωματικά με τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με την υπ΄αριθ.573/2021 , και τα εξής:

1.την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών (Διοικητικών και Οικονομικών) και τις άδειες προσωπικού

2.Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού του Δήμου

3.Είναι αρμόδιος για θέματα πολιτικών γάμων και την προώθηση των γάμων.

4.αναπληρώνει τον Δήμαρχο και εκπροσωπεί το Δήμο στις διάφορες θρησκευτικές τελετές και εορτές, κοινωνικές εκδηλώσεις συλλόγων, σωματείων, σχολείων κλπ. ενημερώνοντας προς τούτο τον κ.Δήμαρχο

5. Έχει την ευθύνη για την πορεία των αιτημάτων χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και την παρακολούθηση των παραβάσεων για τη σφράγιση αυτών από τις αστυνομικές αρχές.

Β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις μεταβιβασθείσες στον απόντα ή κωλυόμενο Αντιδήμαρχο καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζεται ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Δ. Διευκρινίζεται ότι ο Δήμαρχος Ύδρας έχει ο ίδιος την πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου, και η αρμοδιότητα αυτή ούτε μεταβιβάζεται σε Αντιδήμαρχο ούτε δύναται να ασκηθεί από Αντιδήμαρχο καθώς είναι αμεταβίβαστη. Στον ορισθέντα δια της παρούσης Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται αποκλειστικώς και μόνο οι αρμοδιότητες που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα και η απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων είναι αποκλειστική και όχι ενδεικτική. Ο Δήμαρχος Ύδρας επιφυλάσσεται για την ανάθεση/ μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (εκτός όσων διαλαμβάνονται στην παρούσα) προς τον ορισθέντα Αντιδήμαρχο με νεότερη ειδική του Απόφαση κατά τη διακριτική του ευχέρεια και ανάλογα με την πορεία της διακυβέρνησης του Δήμου και τις ανάγκες που θα προκύψουν.


Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Ύδρας, με θητεία από 1 Δεκεμβρίου 2021 έως 31/12/2023, την Δημοτική Σύμβουλο κ. Μαραγκού Αικατερίνη μεταβιβάζοντας σε αυτήν τις κάτωθι αρμοδιότητες και εξουσιοδότηση υπογραφής επί των θεμάτων αυτών, ως ακολούθως:

1. Είναι αρμόδια για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και βάσει της παρ.4 του άρ. 58 του Ν. 3852/2010 και για θέματα που αναφέρονται στο άρ. 71 του Ν.3852/2010 (Δημοτικό Κατάστημα, Βιβλία, Αρχεία του Δήμου και ιστοσελίδα)

2.Είναι αρμόδια αθλητισμού και νέας γενιάς

3.Είναι αρμόδια για θέματα παιδείας

4.Είναι αρμόδια για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιμορφωτικών δράσεων


Α. Ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Ύδρας, με θητεία από 1 Δεκεμβρίου 2021 έως 31/12/2023, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σωτηρόπουλο Αναστάσιο μεταβιβάζοντας σε αυτόν τις κάτωθι αρμοδιότητες :

1.Την ευθύνη για την κίνηση των οχημάτων εκτός ωραρίου για κάλυψη εκτάκτων αναγκών (περιστατικά υγείας, πυρκαγιές κ.λ.π)

2.Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και του Περιβάλλοντος

3.Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου

4.Την ευθύνη για την καλή λειτουργία των αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου ενώ τηρεί φάκελο με ειδικές καρτέλες, για κάθε επισκευή αυτοκινήτου και οχήματος, ασφάλειες κ.λ.π.

5.Την ευθύνη για την τήρηση του Κανονισμού Καθαριότητας

Β.Οι δημοτικοί Σύμβουλοι που ορίζονται ως άμισθοι Αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθία ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απολαβή που συναρτάται με την άσκηση των καθηκόντων του.