Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Δημοτική Αγορά Ύδρας - Προκηρύσσεται ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή και αλλαγή χρήσης

  • Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2022 09:39
  • 1'

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Ύδρας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της επισκευής του κτηρίου της δημοτικής αγοράς και την αλλαγή χρήσης σε γραφεία υπηρεσιών του Δήμου.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 773.870,97 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η δημόσια σύμβαση αναφέρει ότι οι επισκευαστικές εργασίες αφορούν τρία σκέλη:

α. Διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων για την στέγαση Γραφείων Υπηρεσιών του Δήμου Ύδρας και Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων,

β. Επισκευή-Ανακαίνιση του κελύφους του κτηρίου,

γ. Διαμόρφωση του περιμετρικού πεζοδρομίου για τη δημιουργία προσβάσιμων εισόδων ΑμεΑ, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη μελέτη.

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 14/9/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

H εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (14.677,42€).

Περισσότερα εδώ