Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021

Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" για την αξιοποίηση του κτηρίου της Δημ. Αγοράς

  • Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2020 14:04
  • 1'

Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Αντώνης Τρίτσης" για την αξιοποίηση του κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς σε γραφεία του Δήμου και αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε ομόφωνα με την απόφαση με αύξοντα αριθμό 110/2020 -όπως είχαμε προ μηνός αναφέρει- το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας.

Το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" είναι ένα πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την τοπική Αυτοδιοίκηση στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος των Δήμων».

Ο Δήμος Ύδρας κατά την υποβολή, εντάσσεται στην "ΟΜΑΔΑ Α" του έργου, με τίτλο «Επισκευή υπάρχοντος κτηρίου Δημοτικής Αγοράς Ύδρας - Αλλαγή χρήσης από καταστήματα σε γραφεία υπηρεσιών Δήμου και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων, χώρου τέχνης, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και άλλων και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Ύδρας για την υπογραφή κάθε εγγράφου, καθώς επίσης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ανωτέρω πρόγραμμα. 

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" ΟΜΑΔΑ Α δίνει τη δυνατότητα επανάχρησης ανενεργών εμβληματικών κτηρίων, που βρίσκονται εντός οικισμού.

Ως εμβληματικά κτίρια ορίζονται τα κτίρια με «ταυτότητα» ή συμβολικό χαρακτήρα που αποτελούν για κάποιο λόγο τοπόσημο ή σύμβολο.

Είναι κτήρια με ξεχωριστό κοινωνικό, ιστορικό, πολιτιστικό ενδιαφέρον, με αρχιτεκτονική μοναδικότητα ή πρωτοπόρο σχεδιασμό.

Σχετίζονται με την κοινωνική ιστορία των πόλεων και έχουν συμβάλει ή επιδράσει, ως σημεία αναφοράς στη δημιουργία ή την καθιέρωση της «ταυτότητας» της πόλης/οικισμού.

Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις σε ανενεργά κτήρια ή κτήρια που ένα μικρό ποσοστό τους (έως 20%) έχει υφιστάμενη χρήση και με την παρέμβαση θα αποκτήσει χρήση το σύνολό του. 

Χρηματοδοτούνται έργα που αφορούν ολόκληρα κτήρια και όχι οριζόντιες ιδιοκτησίες.

Η παρέμβαση πρέπει να αφορά σε συνολική δομημένη επιφάνεια άνω των εκατό τετραγωνικών μέτρων (100 τ.μ.) και να βρίσκεται εντός οικισμού.

Για τη χρήση που θα επιλεγεί πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργία του κτιρίου τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες το χρόνο. 

Πρέπει να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του κτηρίου για την προβλεπόμενη χρήση, μετά από την αποπεράτωση του έργου. 

Η παρέμβαση σε υφιστάμενα κτίρια πρέπει να αφορά εργασίες αποκατάστασης, ανακατασκευής, στατικής ενίσχυσης και αναστύλωσης. Δεν χρηματοδοτείται ο κινητός εξοπλισμός των κτιρίων και η συνήθης συντήρηση αυτών. 

Σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτήριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) και η θετική γνωμοδότηση από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μη ύπαρξη εντός δημοτικής ενότητας άλλου κτηρίου ίδιας χρήσης.