Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Α.Ε.Ν. Ύδρας

  • Τρίτη, 01 Αυγούστου 2023 17:46
  • 2'

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού YΔΡΑΣ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025, προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης κ.α.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 09-08-2023, ημέρα Τετάρτη.

Ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν, ως κάτωθι:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Μέχρι τρείς (03) Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Εργαστηριακούς Συνεργάτες Ναυτικών Μαθημάτων Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Πλοιάρχους Β΄ τάξης Ε.Ν.

β) Ένα (01) Μηχανικό Α΄ Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Επιστημονικό Συνεργάτη Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 85/2022, μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Έναν (01) Νομικό και ελλείψει υποψηφίων πτυχιούχο που εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 85/2022. 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ α) Έναν (01) Πλοίαρχο Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Πλοίαρχο Β΄ τάξης Ε.Ν


2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Έναν (01) Πλοίαρχο Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Πλοίαρχο Β΄ τάξης Ε.Ν.

Αντικείμενα διδασκαλίας:

Τα διδασκόμενα μαθήματα κατά το ισχύον πλαίσιο διδασκαλίας όπως αυτό ορίζεται: α) στους Κανονισμούς Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, όπως εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ.: 2231.2-13/39590/2019/29-5-2019 ΚΥΑ (Β΄ 2028) και Μ 3615.3/03/00 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1393), όπως ισχύουν, β) στον Εσωτερικό Κανονισμό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, όπως εγκρίθηκε με τη ν υπ’ αριθμ.: 2231.2-13/42286/2019/06-6-2019 ΚΥΑ (Β΄ 2240) και γ) στα Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/ Π-Μ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 2231.2- 9/42341/2019/07-6-2019 Απόφαση ΥΝΑΝΠ (Β΄ 2321) και την υπ’ αριθμ. Μ 3615.1/01/13/09- 9-2013 Απόφασης ΥΝΑ (Β΄ 2303). Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτή αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους. Η προκαλούμενη δαπάνη του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού που θα προσληφθεί ως προς την πληρωμή του υλοποιείται σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ” του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περισσότερα για προσόντα και δικαιολογητικά στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ