Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2023

Ο Λευτέρης Κεχαγιόγλου στην Ομάδα Υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Tαμείου Συνοχής

 • Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023 20:52
 • 2'

O Λευτέρης Κεχαγιόγλου, Πρόεδρος Ε.Δ.Μ.Ν. επιλέχτηκε να συμμετάσχει στην Ομάδα Υποστήριξης του Ευρωπαϊκού ταμείου Συνοχής.

Για την τιμητική διάκριση αλλά κυρίως για τον ρόλο και τις  δεσμεύσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κ. Κεχαγιόγλου θα αναφέρει τα παρακάτω:

"Νέα Τιμητική διάκριση και περισσότερες βέβαια ευθύνες έρχονται μετά την επιλογή μου ως Πρέσβης του Συμφώνου του Κλίματος της ΕΕ στην Ελλάδα. Τούτη τη φορά επιλέχτηκα να συμμετέχω στην Ομάδα Υποστήριξης του Ευρωπαϊκού ταμείου Συνοχής. Τα μέλη αυτής της ομάδας δεσμεύονται στη συμμαχία συνοχής να προωθήσουν και να ενισχύσουν την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

loleft150923Το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) παρέχει στήριξη στα κράτη-μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) κάτω του 90% του μέσου όρου της ΕΕ-27, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ. Για την περίοδο 2021-2027 θα διαθέσει περίπου 48 δισ.

 • Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ χρηματοδοτεί δράσεις: Παραμεθόριες περιοχές και τη διασυνοριακή συνεργασία (Interreg)
 • Αστικές περιοχές
 • Απομακρυσμένες, νησιωτικές, ορεινές ή αραιοκατοικημένες περιοχές
 • Εξόχως απόκεντρες περιοχές

Το ταμείο αυτό χρηματοδοτεί δράσεις στις χώρες: Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Κροατία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και τη Σλοβενία


Πολιτική της Συνοχής

Η Π​ολιτική Συνοχής συνιστά διαχρονικά την κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ για την ανάπτυξη των περιφερειών και των αστικών περιοχών της ΕΕ.

Συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό τη διόρθωση των ανισορροπιών μεταξύ χωρών και περιφερειών, εκπληρώνοντας τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες κατά την περίοδο 2021-2027 εστιάζουν ιδιαίτερα στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο αυτό στηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική μεγέθυνση, τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Το ΕΣΠΑ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αξιοποιεί τους πόρους που διαθέτει η Πολιτική Συνοχής για την Ελλάδα, σύμφωνα με τους πέντε Στόχους Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

​Το ΕΣΠΑ 2021-2027 διαθέτει 26,2 δισ. ευρώ για τα επόμενα 7 έτη, από τα οποία τα 20,9 δισ. ευρώ αφορούν στην Ενωσιακή Στήριξη και ποσό 5,3 δισ. ευρώ αφορά στην Εθνική Συνεισφορά.


Στόχοι Πολιτικής Συνοχής 2021-2027

Οι πολιτικές της ΕΕ την περίοδο 2021-2027 θα καθοδηγούνται από πέντε κύριους στόχους:

 • μια Εξυπνότερη Ευρώπη, μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, του οικονομικού μετασχηματισμού και της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 • μια Πιο Πράσινη Ευρώπη, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που εφαρμόζει τη συμφωνία του Παρισιού και επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
 • μια Πιο Συνδεδεμένη Ευρώπη, με στρατηγικά δίκτυα μεταφορών και ψηφιακά δίκτυα
 • μια Πιο Κοινωνική Ευρώπη, που υλοποιεί τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στηρίζει την ποιοτική απασχόληση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την κοινωνική ένταξη και την ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη
 • μια Ευρώπη Πιο Κοντά στους Πολίτες, με τη στήριξη των αναπτυξιακών στρατηγικών που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ.

Σε εθνικό επίπεδο οι προτεραιότητες που τίθενται βάσει των παραπάνω Στόχων Πολιτικής διαμορφώνονται ως εξής:

ΣΠ1 «Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού»

ΣΠ2 «Μια πιο πράσινη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη μέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων»

ΣΠ3 «Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ»

ΣΠ4 «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων»

​ΣΠ5 «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών»."