Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση για το έργο της επισκευής και αποκατάστασης του 2ου Νηπιαγωγείου & 2ου Δημοτικού Σχολείου

  • Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023 19:55
  • 1'

Την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του έργου «Επισκευή και αποκατάσταση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου 2ου Νηπιαγωγείου – 2ου Δημοτικού Σχολείου» αποφάσισε πρόσφατα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ύδρας.

Το έργο αφορά σε εργασίες επισκευής στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των δύο σχολικών κτιρίων, καθώς και ανάπλαση των αύλειων χώρων των σχολικών μονάδων.

Οι επεμβάσεις που προβλέπονται από τη παρούσα μελέτη συνοπτικά είναι:

1. Αποκατάσταση βλαβών σε κτίρια και περιμετρική περίφραξη

2. Τροποποίηση βοηθητικών εγκαταστάσεων

3. Δαπεδοστρώσεις σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους

4. Βελτίωση της προσβασιμότητας

5. Προσθήκη και αντικατάσταση περιφράξεων

6. Προσθήκη κατάλληλου αστικού και λοιπού εξοπλισμού

7. Προσθήκη φύτευσης

8. Σχεδιασμός φωτισμού σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους

9. Διαχείριση όμβριων υδάτων και ΗΜ.

Στα δύο σχολικά κτίρια, οι επεμβάσεις που προτείνονται στην παρούσα μελέτη είναι αρκετά περιορισμένες, με αποκλειστικό σκοπό την συντήρηση και την ανάδειξή τους, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στις όψεις τους και με σεβασμό στα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά αλλά και στον ευρύτερο χαρακτήρα της περιοχής, ως ιστορικού τόπου. Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η ανάδειξη και διατήρηση των δύο ιστορικών σχολικών κτιρίων του Δήμου Ύδρας. Το έργο περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική μελέτη, η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων/Τμήμα Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

Τα κτήρια του 2ου Νηπιαγωγείου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας μετά των παραρτημάτων τους (βοηθητικά κτίσματα τουαλέτες και λεβητοστάσιο) βρίσκονται εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου Ύδρας, συνολικής εκτάσεως 2.790,86 μ². Εντός και κεντρικά του ίδιου οικοπέδου βρίσκεται και η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου. Τα κτίρια είναι νομίμως υφιστάμενα ως προ του έτους 1955.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό των 780.000,00 € με ΦΠΑ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών με ποσό ύψους 100.000,00 €, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/Πράσινο Ταμείο με ποσό ύψους 167.000,00 €, από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής με ποσό ύψους 300.000,00 € και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Ύδρας με ποσό ύψους 213.000,00 €.

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.

Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τριάντα έξι (36) μήνες, με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.