Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του Βρεφονηπιακού Σταθμού της Ύδρας

  • Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020 20:03
  • 1'

Ο Δήμος Ύδρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ», εκτιμώμενης συνολικής αξίας σύμβασης 348.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.ydra.gov.gr

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 31/8/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Περισσότερα εδώ