Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Εγκρίθηκε η πρόσληψη 5 σχολικών καθαριστριών για την Ύδρα

  • Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 17:21
  • 1'

Την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Μάκης Βορίδης  με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α’ 280’).

Ο μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ύδρας είναι 15 με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλαμβανόμενων ατόμων τα 5.

Ο Δήμος Ύδρας καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων ορίων που αποτυπώνονται στις δύο (2) στήλες του πίνακα.


ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

15


ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

5


Σε περίπτωση που, τηρουμένου του ανώτατου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, επιλεγεί από ορισμένους Δήμους η αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης, η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των Δήμων.