Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για δράσεις αναβάθμισης υποδομών υγείας Δ. Ύδρας

  • Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 13:57
  • 1'

O Δήμος Ύδρας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ» της ενταγμένης Πράξης με MIS 5035528, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Προμήθειες - εκτιμώμενη αξία: Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού και εξοπλισμού για την υλοποίηση συστήματος Τηλεσυμβουλευτικής και Τηλεειδοποίησης μέσω του οποίου οι κάτοικοι της Ύδρας θα έχουν άμεση πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, εκτιμώμενης αξίας 42.300,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 48180000-3, 32524000-2.

Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Προμηθειών.

Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Προβλέπεται συνολικά η προμήθεια των παρακάτω: 1) Προμήθεια Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (1 τμχ)

Συσκευή Άμεσης Ενημέρωσης (80 τμχ)  - Κάρτα Κατοίκου (1000 τμχ)

Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση και Εκπαίδευση (1 Κατ’ αποκοπή) Το αντικείμενο της προμήθειας για την δημιουργία συστήματος Τηλεσυμβουλευτικής και Τηλεειδοποίησης είναι η παροχή και εγκατάσταση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, η οποία θα υποστηρίζει το σύνολο του συστήματος.

Η δράση περιλαμβάνει την υποστήριξη και λειτουργία του συστήματος από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/12/2020 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»: 11/1/2021 και ώρα 12:00.

Περισσότερα εδώ